ลบ แก้ไข

พาณิชย์โชว์ยุทธศาสตร์การค้าไทยเออีซีดึงเอกชนร่วมเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อน

พาณิชย์โชว์ยุทธศาสตร์การ

           นางอภิรดีตันตราภรณ์รมช.พาณิชย์เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์การค้าหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซี) ในปี 2558 และความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ในงานสัมมนาเรื่อง "ยุทธศาสตร์การค้า
หลัง AEC 2015 และการสร้าง Regional Value Chainของไทย" ว่า การเข้าสู่เออีซีถือเป็นนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายและได้ดําเนินนโยบายที่ถือว่าอยู่ใต้กลุ่มยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เออีซี


          ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าได้เริ่มงานไปมากแล้ว ซึ่งงานที่กระทรวงเน้นทําในปี 2558
จะ
ทําเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนายกระดับขีดความสามารถของไทย และใช้โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงในเวที
การค้า ทั้งเรื่องการส่งออกและการเข้าสู่เออีซีควบคู่ไปกับการดูแลความกินอยู่ที่ดีของประชาชน คือการบริหาร
พัฒนาสินค้าเกษตรเชิงรุก และการดูแลเรื่องค่าครองชีพเพื่อประชาชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เออีซีของไทย โดยเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนใน 3 เรื่อง คือ 1. หุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 2. หุ้นส่วนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ไทย และ 3. หุ้นส่วนเพื่อการขับเคลื่อนการค้าสู่เวทีโลกโดยใช้เออีซีเป็นฐานในการผลิต

          ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังจะใช้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน เป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางและตัวเร่งความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รัฐบาลจึงได้ลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สําคัญ คือการ
พัฒนารถไฟรางคู่ เพื่อเชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต่อกับอาเซียนอย่าง
บูรณาการ เพื่อลดต้นทุนโลจิสตกสิ ์จาก 15% ต่อจีดีพีภายในปี 2565 โดยใช้งบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่จีน, อินเดีย และทวีปเอเชียโดยรวม

         นางอภิรดีกล่าวว่า ปัจจุบันการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ สปป.ลาวมาเลเซีย เมียนมาร์และกัมพูชา มีมูลค่ากว่า 720,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดน
ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงกว่า 10% ต่อปีซึ่งการค้าชายแดนมีสัดส่วน 4-5% ของมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศโดยรวมของไทย แต่ก็มีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโต ซึ่งกระทรวงได้ตั้งเป้าหมายผลักดันการค้า
ชายแดนให้มีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาท

       สิ่งสําคัญที่จะทําให้การดําเนินยุทธศาสตร์บรรลุผลจะต้องมีการพัฒนาเมืองหลักของทั้ง 2 ฝ่ายชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้พื้นที่โดยรอบของทั้ง 2 ฝั่งเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการส่งออกจากตลาดหลักมาสู่ตลาดอาเซียน จะทําให้ไทยมีศักยภาพในการผลิตและ
กระจายตลาดส่งออกสู่ตลาดโลก เพื่อลดความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น โดยใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : แนวหน้า
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,280 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ