ลบ แก้ไข

ว่างงานสูงสุดรอบ 3 ปีคนไอทีหนีซบสิงคโปร์

 

         น.ส.ธิดารัตน์กาญจนวัฒน์ผู้อํานวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย ผู้ให้คําปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศช่วงต้นปี 2557 ส่งผลให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 0.9% หรือ 3.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 3 ปี (2555-2557) ที่มีอัตราเฉลี่ยว่างงานอยู่ที่ 0.7% หรือ 2.9 แสนคน จากภาพรวมตลาดแรงงาน 38 ล้านคน

           ปัจจัยหลักมาจากช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีในประเทศไทยมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินการคลังและด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนัก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัว อีกทั้งเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัว ทําให้การคาดการณ์อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปีนี้อยู่ที่ 1% 

         สําหรับในปี 2558 มีการคาดการณ์จีดีพีอยู่ที่ 3.5-4.5% พร้อมการเปิดเสรีเขตเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) จะทําให้ภาคธุรกิจมีความคึกคัก แต่มองว่าอัตราการว่างงานจะยังไม่ฟื้นคาดว่าจะอยู่ที่ 0.8-1%จากความไม่แน่นอนทางการเมือง

          นอกจากนี้การเปิดเออีซีจะทําให้แรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และไอทีไหลออกไปยังประเทศสิงคโปร์จากค่าแรงที่สูงกว่า ขณะที่บริษัทในประเทศไทยต้องปรับค่าแรงให้มีความเหมาะสมเพื่อดึงดูดแรงงานไม่ให้ไหลออกนอกประเทศ ซึ่งหลังจากนี้การเปรียบเทียบฐานเงินเดือนจะไม่ใช่เพียงในประเทศอย่างเดียว

         ตลาดแรงงานในอนาคตมีความต้องการแรงงานที่มีความสามารถด้านดิจิทัลและออนไลน์ตลอดจนความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากการลงทุนของกลุ่มทุนญี่ปุ่นมีอัตราการลงทุนสูงสุดในประเทศไทย

         ขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน 7 กลุ่มอาชีพหลังการเปิดเออีซียังมีความเป็นห่วงในข้อจํากัดเงื่อนไขรายละเอียดจํานวนมาก รวมทั้งต้องมีการรับรองใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ซึ่งต้องดูว่าการเคลื่อนย้ายจะสามารถทําได้จริงหรือไม

        อย่างไรก็ตาม สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เดิมมีความต้องการแรงงานสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ต้องชะลอในช่วง2-3 ปีตั้งแต่สิ้นสุดโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก จากคําสั่งซื้อลดลงกระทบทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างในปีหน้าจากการเปิดเออีซี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์

 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,434 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean