ลบ แก้ไข

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล
 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอย่างชัดเจน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไว้ภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 11 ประการ ดังนี้
 
1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues)
2) การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน (Transboundary Environmental Pollution)
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (Environmental Education)
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound Technology-EST)

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,973 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean